DSSAK har afholdt generalforsamling 22/4-21.

DSSAK har afholdt generalforsamling 22/4-21.

Generalforsamlingen blev som tidligere oplyst afholdt virtuelt hvilket forløb planmæssigt, dog med begrænset deltagelse. Som det kan læses i referatet er vedtægtsændringer som foreslået af bestyrelsen vedtaget – de træder i kraft umiddelbart og får effekt ved næstkommende generalforsamling. Der var udskiftning i bestyrelsen som nu har følgende sammensætning:

 

Anne-Kathrine Belling-Sørensen, Formand

Andreas Haugbjerg Qvist, Næstformand

Jeppe Vejlgaard Rasmussen, Kasserer

Mikkel Tøttrup, Uddannelsesudvalg

Tim Houbo Pedersen, Sekretær

Liv Vesterby Knudsen, YODA repræsentant

 

Bestyrelsen takker Steen Lund Jensen og Theis Thillemann for deres indsats gennem årene for DSSAK.

 

/Tim

Adgang til mødet i morgen 22/4 klokken 15:00

Kære medlem

 

Du burde have fået indkaldelse til online generalforsamling – hvis du ikke har fået en mail med denne indkaldelse kan følgende link give dig adgang til mødet i morgen 22/4 klokken 15:00.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ1YzhiNmUtYmNjYi00YTFhLWFmZmQtZjkzZjhmNWI4MTEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22421c9c18-32c7-4250-84e0-c1626f963b1f%22%2c%22Oid%22%3a%22d54df377-f07f-4f62-8996-cce0ff88fc4c%22%7d

Nyhedsbrev DSSAK

Kære medlemmer.

Som de fleste formentlig allerede ved er DOS-kongressen i år aflyst. Dette medfører at DSSAK nu savner et forum for generalforsamling. Vi har i bestyrelsen drøftet hvordan vi bedst håndterer denne situation og er nået frem til at vi udskyder generalforsamlingen til årsmødet 2021. Dermed vil der i 2021 blive fremlagt regnskab for 2 år og de valg til bestyrelsen der skulle være holdt her i 2020 vil blive gennemført i 2021. Bestyrelsen har gennemgået regnskabet for det forgangne år og har ikke fundet anledning til at foreslå kontingentændring. Regnskabet for det forgangne år lægges tilgængeligt på hjemmesiden.

Bestyrelsen har inviteret de kandidater til bestyrelsesposter der har vist deres interesse, til at deltage som observatører ved bestyrelsesmøderne op til næste generalforsamling. Dette betyder naturligvis ikke at de dermed er forudvalgte – alle medlemmer har på lige fod mulighed for at melde sig på valg op til generalforsamlingen i 2021.

Bestyrelsen har nøje overvejet fordele og ulemper ved en virtuel generalforsamling og er nået frem til at en sådan vil have karakter af en proforma-generalforsamling idet deltagelsen forventes at være lav. Vi håber der er forståelse for fravalget af denne løsning og opbakning omkring at udskyde generalforsamlingen til 2021.

Aktuelt arbejder vi på det planlagte kadaverkursus som afholdes i december på Panum i Kbh. Der er allerede tilmeldinger fra 12 kursister og vi opfordrer til at man reklamerer for kurset så vi kan få fyldt de sidste pladser.

På vegne af bestyrelsen

Tim Houbo Pedersen, sekretær DSSAK

DSSAK symposium på DOS-møde 23/10

Nordisk skuldermøde 16-17 maj 2019 Helsinki

Nordisk skuldermøde 16-17 maj 2019 Helsinki

Program / Tilmelding >>