Formandens klumme Vinter 2015

Lyset er ved at vende tilbage, vinteren er gået ind i sin sidste måned.

I april måned er der igen årsmøde i DSSAK, og i år finder det sted på Herlev Hospital i dagene 23 – 24 April. Vi på Herlev og bestyrelsen i DSSAK er i fuld gang med planlægningen. Det tegner til et rigtig godt møde med fokus på behandling af smertende albuelidelser og behandling af rotator cuff patologi. Vi har inviteret Theresa Holmgren fra Sverige til at tale om evidensbaseret fysioterapi af patienter med rotator cuff lidelser og Sven Lichtenberg fra Heidelberg taler om kirurgisk behandling af rotator cuff patologi.

Vi glæder os meget på Herlev og håber at så mange som muligt til vil afse tid til at deltage i mødet.

Den 28 november havde vi den glæde, at den første doktor disputats relateret til et emne indenfor vort fagområde, blev forsvaret af Stig Brorson, på Herlev Hospital. Forsvaret af afhandlingen med titlen ”Fractures of the proximal humerus: history, classification and management” var succesfuldt og velbesøgt. Konklusionerne af afhandlingen satte i en vis grad spørgsmålstegn ved den evidens, der ligger til grund for den måde vi hidtil har behandlet særligt de ældre patienter. DSSAK vil gerne fejre begivenheden, og finder at disputatsen har almen interesse for alle de kollegaer der kirurgisk og konservativt behandler proksimale humerus frakturer. Vi har derfor inviteret Stig til at præsenterer sit flotte arbejde ved årsmødet på Herlev, efterfulgt af en kort diskussion af disputatsens hovedkonklusioner.

DSR årsrapporten for 2014 er nu publiceret, og styregruppen for registret har i det forløbne år igen brugt mange kræfter dels for at fortolke resultaterne, dels for at sikre at resultaterne finder korrekt anvendelse i klinikken, men også for at sikre, at det er de rigtige parametre vi analyserer og måler på.

Vi har holdt 2 møder i styregruppen, hvor temaerne er grundigt diskuteret og formanden for styregruppen Steen Lund Jensen har sammen med styregruppen arbejdet intenst for at udvikle et nyt indrapporteringsskema. Samtidig har vi forskningsmæssigt haft flere understudier, hvor vi har set på kvaliteten af de indrapporterede data, for at sikre validiteten af disse data, der koster hver af os som kirurger megen tid at indrapporterer. Der er endnu plads til forbedring, men alt i alt må man vel konstaterer at registret er en succes. Og data har flere steder, bl.a. i Region Hovedstaden, ført til ændringer i behandlingstilbud til patienterne.

Ærgerlig bliver jeg dog, når jeg ser udlægningen af teksten i Dagens Medicin, hvor det alt for tydeligt fremgår, at hvad der konkluderes om kvaliteten af behandlingen på enkelt afdelinger, afhænger af ”øjnene der ser”. Bestyrelsen i Skulderselskabet, bakker op om det indlæg der efterfølgende blev publiceret af DOS’ formand for kvalitetsudvalget Claus Munk Jensen, hvor han på vegne af en stor skare af organisationer indenfor det kirurgisk speciale, skarpt kritiserer den måde kvalitetsdata unuanceret anvendes i en rangordning af navngivne sygehuse og afdelinger.

Det er en vigtig debat og vi har som forening udtrykt vores støtte til DOS ved det nyligt afholdte internatmøde 15 januar i Middelfart i den fortsatte debat og i det fortsatte arbejde der vedrører emnet.

Ved mødet i Middelfart blev en anden vigtig diskussion taget op af DOS bestyrelse, nemlig omfanget af den tiltagende registrering, som vi alle udsættes for. DOS har taget hul på at formulere en politik for organisationen, hvor man vil sætte fokus på omfanget af registrering: – Hvad er rimeligt? Hvad er nødvendigt? Hvor kan vi søge indflydelse på at begrænse omfanget? DSSAK støtter dette tiltag fra DOS og deltager gerne aktivt i det fremadrettede arbejde.

Det sidste emne jeg gerne vil berører i denne klumme er revisionsoperationer for skulderproteser. Emnet er omfattet af den gældende specialeplan, der har meddelt Århus og Herlev kompetencen til at varetage funktionen. Vi kan i registret se at aktiviteten er spredt ud over mange afdelinger, og det ses samtidig, at der er problemer med indrapportering af de foretagne operationer. Desuden ses der betydelige regionale forskelle i antallet af revisioner. I Region Hovedstaden er det derfor besluttet at håndhæve specialeplanen for skulderprotese-revisionskirurgi mere strikte, for at fremme fokus på resultater, indikationer og indrapportering. På Herlev har vi ydermere centraliseret funktionen på færre kirurger.

Da der desuden pågår et studie i Århus og på Herlev, hvor man søger at oparbejde en national cohorte, i et projekt om ”One stage skulderprotese revisioner”, vil vi herigennem gerne opfordre til at specialeplanen vedr. skulderprotese revisioner overholdes. Hans Viggo Skjeldborg Johannsen og jeg selv har formuleret en plan for hvordan revisionskirurgi for skulderproteser bør håndhæves. Brevet er vedhæftet denne klumme som link og er ydermere placeret på hjemmesiden. Jeg opfordrer alle proteseopererende kirurger til at læse linket og efterleve specialeplanen.

Tak for opmærksomheden. Jeg håber at vi alle ses på Herlev Hospital 23 – 24 april til årsmødet i DSSAK. Husk nu tilmelding på hjemmesiden! Man kan tilmelde sig ved at klikke her. Deadline for tilmelding er 8. marts 2015.

 

Bo Sanderhoff Olsen

Formand for DSSAK.