Formandsberetning Dansk Selskab for Skulder- og Albue Kirurgi, vedtaget ved generalforsamling 20. april 2017

Bestyrelsen har det seneste år bestået af formand Steen Lund Jensen, næstformand Anne Kathrine Belling Sørensen, sekretær Inge Hvass, kasserer Theis Thillemann og uddannelsesansvarlig Michael Krogsgaard. Tilknyttet bestyrelsen er desuden Andreas Qvist Kristensen, som repræsenterer og er valgt af YODA. Bestyrelsen har afholdt 6 møder; heraf halvdelen som telefon/Skype møder. Alle i bestyrelsen har ydet et stort og frivilligt arbejde for selskabet i det forgangne år.

Michael Krogsgaard er i år på valg og kan i henhold til vedtægterne ikke genvælges. Michael har gennem årene ydet en stor indsats for selskabet, og han vil bliver savnet i bestyrelsen. Vi siger tak til Michael; for faglig indsats på højt niveau og for hyggeligt samvær.

Årets største aktivitet var det fælles nordiske møde i Odense 12-13 maj 2016 med officiel deltagelse af det finske, norske, svenske og danske selskab og samtidig parallelt møde for fysioterapeuter. Mødet var velbesøgt med i alt 136 deltagere; heraf 88 læger og 48 fysioterapeuter. Halvdelen af deltagerne var udenlandske. Der var også god opbakning fra industrien, således mødet alt i alt havde en fornuftig økonomi. Tak til udstillerne og en stor tak til den lokale arrangør Lars Henrik Frich.

Ved DOS kongressen 26. oktober 2016 havde selskabet arrangeret et fælles symposium med SAKS omhandlende degenerative og traumatiske lidelser i acromio-clavicular og sterno-clavicular leddene. Knut Beitzel fra München var udenlandsk foredragsholder, og derudover var der danske indlæg af høj kvalitet. Bestyrelsen ser DOS Kongressen som en god mulighed for at afholde aktiviteter udenfor årsmødet og i samarbejde med andre fagområdeselskaber.

DSSAK hands-on dissektions kursus på Panum Instituttet blev afviklet 19. – 20. december 2016. Kurset giver kommende skulder-albue kirurger og andre interesserede en glimrende mulighed for at stifte bekendtskab med de forskellige kirurgiske adgange samt de almindeligste åbne og artroskopiske procedurer. I år var der 13 deltagere, hvilket nok er minimum for at kurset kan gennemføres. Bestyrelsen har besluttet, at det er realistisk at kurset kan gennemføres hvert andet år, og har valgt at placere det fast i december. Næste gang bliver således december 2018. Bestyrelsen vil gerne takke Michael Krogsgaard for hans arbejde med planlægning af kurset og håber, at vi fortsat kan trække på hans hjælp i den forbindelse.

Selskabet har udearbejdet flere korte kliniske retningslinjer (KKR); senest en retningslinje omkring acromio-clavicular instabilitet, som blev annonceret på DOS’ generalforsamling 2016. Aktuelt arbejdes med en revision af retningslinjen omkring clavicula frakturer i samarbejde med DOT og en ny om proximale bicepssenelæsioner i samarbejde med SAKS. Opgaven med KKR er primært forankret hos næstformanden, Anne Kathrine, som også er medlem af DOS’ Kvalitetsudvalg, og som lægger et stort arbejde i udviklingen af nye retningslinjer. Bestyrelsen har diskuteret formen for KKR, som af DOS er defineret ved PICO-spørgsmål og vurdering af evidens vha GRADE. Det giver nogle meget korte og specifikke retningslinjer, som nok ikke egner sig så meget for den, som søger en generel opdatering af viden på området.

Det specialespecifikke kursus afholdes de tre første dage i uge 46; således 14-16 november 2016 i Aalborg – for andet år i træk. Det er fagområdeselskabets opgave at udpege delkursuslederen og dermed stedet for kursets afholdelse. Sædvanligvis afholdes kurset 3 år samme sted. Bestyrelsen har et ønske om at kurset i højere grad forankres i selskabet for derved at sikre en gennemgående linje og at indholdet lever op til vores forventninger. Uddannelsesudvalget under DOS har i år afprøvet den obligatoriske post-test i en ny form med essay opgaver. Det er dog bestyrelsens holdning, at den tidligere form med multiple choice questions var en hurtigere og nemmere måde at teste den opnåede viden på.

Selskabets økonomi ser fornuftig ud, hvilket har givet mulighed for at realisere et par tiltag i overensstemmelse med selskabets vedtægter. Således har selskabet oprettet et fellowship, hvor vi arrangerer ophold på primært danske og men også svenske afdelinger med udgifter til rejse og overnatning betalt. Vi har desuden oprettet et legat, hvor man kan søge midler til uddannelse, forskning mv. Såvel fellowship som legat kan søges løbende.

Næste årsmøde foregår i Køge 19 – 20 april 2018. Der vil bliver informeret mere herom senere.

Steen Lund Jensen / Formand DSSAK