Bestyrelsen har det seneste år bestået af formand Steen Lund Jensen, næstformand Anne Kathrine Belling Sørensen, sekretær Inge Hvass, kasserer Theis Thillemann og uddannelsesansvarlig Torsten Warming. Tilknyttet bestyrelsen har desuden været Andreas Haubjerg Qvist, som repræsenterer og er valgt af YODA. Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 7 møder; heraf 3 Skype møder. Tak til alle i bestyrelsen for et stort og frivilligt arbejde for selskabet.

I henhold til vedtægterne, kan YODA vælge ny repræsentant hvert 3. år. YODA har således valgt at lade Jeppe Staghøj repræsenterer sig, og dermed erstatte Andreas. Bestyrelsen siger tak til Andreas for tro tjeneste og et rigtig godt samarbejde.

Årsmødet 2017 blev afholdt i Aarhus 20. – 21. april med temaerne ”Bicepssenen i begge ender” og ”skulderalloplastik”. Luc Favard var inviteret gæstetaler, og holdt et spændende foredrag ”Shoulder arthroplasty: indications and choice of implants – the French experience”. Derudover var der mange gode danske indlæg og i alt 15 videnskabelige indlæg, heraf 9 frie foredrag. Mødet var velbesøgt med i alt 92 deltagere; heraf ca. 50 læger. Der var også god opbakning fra industrien; stor tak til de i alt 11 udstillere.

Selskabets seance ved DOS kongressen var relativ beskeden med gennemgang af Årsrapport fra skulderalloplastikregister og gennemgang af korte kliniske retningslinjer (KKR). Derudover var der en diskussion omkring årsmødet fremtidige form og finansiering.

Ved DOS kongressen blev fremlagt og godkendt KKR vedrørende clavicula frakturer. Der er tale om en revision af den tidligere retningslinje, men i en ny form ihh.t. DOS’ retningslinjer med PICO-spørgsmål og vurdering af evidens vha. GRADE. Bestyrelsen sige tak til Andreas for et stort arbejde med retningslinjen og til traumeselskabet (DOT) for samarbejdet. Bestyrelsen har valgt, at den gamle retningslinje fortsat skal være tilgængelig, da den er mere omfattende og indeholder en systematisk litteratur gennemgang.

Opgaven med KKR er primært forankret hos næstformanden, Anne Kathrine Belling Sørensen, som også er medlem af DOS’ Kvalitetsudvalg. Aktuelt arbejdes med retningslinjer vedrørende den proksimale bicepssene i samarbejde med SAKS, og retningslinjer vedrørende olecranon er på ved i samarbejde med DOT.  Selskabet er Anne Kathrine taknemmelig for det store og vigtige arbejde, hun udfører med retningslinjerne.

Det specialespecifikke kursus blev afholdt 13.-15. november 2017 i Aalborg, og det var dermed sidste gang kurset blev afholdt der. Næste år afholdes kurset i Aarhus med Janne Ovesen som delkursusleder. Generelt får vi gode evalueringer af kursisterne. Den obligatoriske post-test ligger hos nu DOS’ Uddannelsesudvalg, og består i essay opgaver kombineret med multiple choice questions. DSSAK bør efter bestyrelsens opfattelse være mere med i processen omkring testen, som dog næppe har fundet sin endelige form endnu.

Selskabets økonomi ser fornuftig ud, hvilket giver god basis for vores aktiviteter i form af fellowship og legat. I år har vi for første gang en fellow, Rodolfo Santos, som foreløbe har været en uge i henholdsvis Aarhus og Herlev. Det er planen at Rodolfo skal besøge endnu et sted i Danmark og et sted i Sverige. Vi har endnu ikke modtaget ansøgninger til legatet, og der skal hermed lyde en opfordring til ansøgning af både legat og fellowship. Begge dele kan søges løbende.

En vigtig aktivitet for DSSAK er vores hands-on dissektions kursus på Panum Instituttet. Det afholdes næste gang sted 17. – 18. december 2018. Bestyrelsen vil på et kommende møde fokusere på kurset med det formål at gøre det endnu bedre og mere attraktivt for yngre ortopædkirurger. Målgruppen for kurset er ikke kun kommende skulder-albue kirurger, men alle som ønsker at tilegne sig viden om skulderanatomi og kirurgi.

Næste år er der fælles Nordisk møde (afholdes hvert 3. år), og som vanligt har vi derfor ikke noget årsmøde. Vores generalforsamling afholdes i forbindelse med det nordiske møde, som foregår i Helsinki 16. – 17. maj 2019.

Vi er stolte over, at SECEC Elbow Course afholdes næste år i København med Bo Sanderhoff Olsen som præsident. Kurset foregår 29. – 31. august 2019. Vi håber så mange som muligt af medlemmerne vil møde op til dette spændende kursus. I forlængelse af kurset er der SECEC møde, der afholdes som et lukket møde kun for medlemmer. Det vanlige åbne SECEC møde afholdes ikke i 2019, da der i stedet er ICSES møde i Buenos Aires.

Steen Lund Jensen / Formand DSSAK