Dansk Selskab for Skulder- og Albue Kirurgi

  • SAVE THE DATE

Nyhedsbrev

Kære medlemmer

Der indkaldes hermed til generalforsamling, som afholdes i forbindelse med årsmødet på Gentofte Hospital.

Bestyrelsen ønsker at gøre opmærksom på, at der er mulighed for at melde sig som kandidat til bestyrelsen.

 

 15.1.2024

Kære DSSAK medlemmer

Jeg håber I alle har haft en god Jul og er kommet godt ind i det nye år.

Det næste punkt på årskalenderen i DSSAK er det kommende årsmøde. Vi glæder os til i samarbejde med Gentofte Hospital, at kunne byde velkommen til Årsmødet den 18-19. april 2024. Som vanligt har vi sammensat en et fagligt program over to dage, hvor der om fredagen ligeledes er et program for fysioterapeuterne. Hovedemnerne burde have de flestes interesse. Torsdag kommer til at handle om diagnostik og behandling af rotator cuff skader. Fra Portugal kommer Clara Azevedo for at tale om hendes erfaringer med superior kapsel rekonstruktion i behandlingen af irrreparable cuff skader. Clara er en af de absolut førende inden for området både klinisk og akademisk, så det glæder vi os til. Fredag kommer til at handle om AC- og SC-leddene. Til at fortælle om de akutte AC-leds luksationer kommer Knut Beitzel fra Tyskland. Han er en stor kapacitet inden for området og er garant for et stærkt foredrag. Udover de udenlandske foredragsholdere er hele landet bredt repræsenteret med dygtige foredragsholdere, hvilket vi er taknemlige for.

Som vanligt håber vi, at der er mange, som vil indsende abstract til de frie foredrag. Det skal gøres via hjemmesiden og inden den 1. marts 2024. Som noget nyt vil vi præmiere det bedste projekt og foredrag med en best paper award, så der er endnu mere motivation for at indsende abstracts. Endnu et nyt og forhåbentligt tilbagevendende punkt til årsmøderne bliver præsentation af de skulder og albue relevante Ph.d.-afhandlinger, der er blevet forsvaret i løbet af det seneste år. Vi håber derved at selskabets medlemmer kan blive opdateret på den forskning, der udgår fra Danmark og måske blive inspireret til nye forskningsprojekter.

Tilmeldingen til Årsmødet åbner snarest på hjemmesiden, og vi glæder os til at se så mange som muligt til april.

Bedste hilsner på vegne af bestyrelsen

Theis Thillemann

Formand DSSAK

 

Kære DSSAK medlemmer.

DOS Kongressen nærmer sig med hastige skridt. Sædvanen tro har bestyrelsen samlet et program til subspeciale mødet onsdag den 15. november fra 13.00 til 17.00.  Et af emnerne er korte kliniske retningslinjer (KKR), hvor Olecranon fraktur KKR er blevet opdateret og KKR om steroid blokader til tennis albuer er kommet til. I må meget gerne komme med forslag til kommende KKR´er, særlig hvis der er områder, hvor I tænker, at der er et rimeligt evidensgrundlag. Der er indtil nu planlagt en opdatering af proksimal humerus fraktur KKR, hvor Stig Brorson og Liv Vesterby har indvilliget i at deltage i arbejdet. Vi håber at traumeselskabet også er interesseret i at deltage i arbejdet.

Vi har også planlagt et minisymposium hvor vi alle kan blive opdateret på scapula lidelser.

Jeg har desuden vedhæftet invitation til sundhedsudvalgets åbne møde den 8.11.2023 om misbrug af steoider og parafinolie. Det er et problem vi som skulder/albue kirurger af og til støder på, så det kunne måske have interesse for nogle af jer.

Bestyrelse glæder os til at se så mange som muligt til subspecialemødet til DOS kongressen.

Det samlede program ses nedenfor.

Bedste hilsner

Theis Thillemann

Formand DSSAK

Program til subspecialemøde onsdag den 15.11. kl 13.00-15.00

  • Velkomst ved formanden (10 minutter)
  • Status og årsrapport DSR ved Steen Lund Jensen (25 minutter)
  • Overblik og status KKR ved Thomas Falstie-Jensen (10 minutter)
  • KKR: Olecranon fraktur ved Anne Kathrine Belling Sørensen (15 minutter)
  • KKR: Epicondylitis lateralis ved Klaus Hanisch (15 minutter)
  • Rejsebeskrivelse SECEC traveling fellow-ship, ved Jeppe Rasmussen (30 minutter)

Kaffepause 15.00-15.30

1530-17.00

  • Scapula Alata: Diagnostik og behandling ved Janne Gadsbøll (25 minutter + diskussion 10 minutter)
  • Scapula Crepitans: Diagnostik og behandling ved Simone Rechter (25 minutter + diskussion 10 minutter)

Kære kolleger.

Inden sommerferien står for døren, kommer her et kort nyhedsbrev fra Dansk Selskab for Skulder og Albue Kirurgi. Det er mit første nyhedsbrev som formand for selskabet, og derfor vil jeg som det første, takke for tilliden til at den valgte bestyrelse og jeg kan føre selskabet videre i den samme ånd.

Det var skønt at se så mange deltagere til Årsmødet i Horsens. Årsmødet i Horsens var i min optik en stor succes med over 100 tilmeldte læger og fysioterapeuter samt gode nationale og internationale foredragsholdere, som sikrede et højt fagligt niveau.

I forbindelse med generalforsamlingen til årsmødet blev Ali Al-Hamdani fra Gentofte hospital ligeledes valgt til bestyrelsen som erstatning for Jeppe Rasmussen, som afgår som kasserer. Tak til Jeppe for indsatsen i denne omgang og forhåbentligt på gensyn i DSSAK i fremtiden.  Vi har allerede haft det første bestyrelsesmøde og bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand Theis Thillemann, Næstformand Thomas Falstie-Jensen, Kasserer Ali Al Hamdani, Sekretær Tim Houbo Pedersen, Uddannelsesansvarlig Mikkel Tøttrup og som Yoda repræsentant Dennis Karimi. Vi glæder os alle til at arbejdet i bestyrelsen og er allerede godt i gang med planlægningen af kommende aktiviteter herunder det næste årsmøde, som afholdes på Gentofte Hospital den 18.-19. april 2024.

Jeg vil gerne rette en stor tak til vores afgående formand Anne Kathrine Belling Sørensen, som i mange år har ydet en kæmpe indsats for selskabet. I alle årene har Anne Kathrine gået forrest i arbejdet med at fremme skulder- og albuekirurgien i Danmark, det være sig inden for uddannelse, kvalitet, formidling, videnskabelig aktivitet og meget mere.

Næste møde i DSSAK regi bliver til DOS kongressen, hvor vi til subspecialedagen er ved at planlægge det faglige program.  Et af emnerne bliver de Korte kliniske Retningslinjer, hvor arbejdsgruppen om behandlingen af tennisalbue, vil præsentere Deres KKR. Flere af vores øvrige korte kliniske retningslinjer udløber og skal derfor enten revideres eller udgå. Hvis der er nogen som er interesseret i at deltage i arbejdet med at revidere eller har forslag til nye KKR´er, hører bestyrelsen gerne fra Jer.

Jeg ønsker alle en fantastik sommer og glæder mig til vi forhåbentligt ses på DOS Kongressen til november.

Theis Thillemann

Formand DSSAK

Kære Kolleger,

Foråret og dermed Årsmødet i Horsens d. 20.-21. april 2023 nærmer sig. Der er lagt op til et interessant møde med 2 udenlandske gæsteforelæsere; Olivier Verborgt fra Holland og Sigbjørn Dimmen fra Norge og flere danske foredragsholdere. Temaet ved 2023 Årsmødet er Instabilitet i skulderleddet og knogleforholdene ved glenoidet. Der vil være  fokus på behandling af knogledefekter både i forbindelse med instabilitet og i forbindelse med indsættelse af skulderproteser. Vi synes det er et godt program, som forhåbentlig vil give anledning til nogle gode faglige diskussioner.

Der er tilmeldt 10 videnskabelige præsentationer og en ph.d. afhandling, som bliver programsat torsdag eftermiddag.

Det præliminære program ligger klar på hjemmesiden, og bestyrelsen opfordrer til at man tilmelder sig i god tid.

Tilmeldingslink, deadlines til festmiddagen torsdag aften og vejledning til hotelreservation mv. findes på www.skulderalbue.dk

Det første skulderakademi blev afholdt d. 7.-8. februar på Gentofte Hospital. Konceptet fungerer godt i praksis med 4 kursister og der er gode tilbagemeldinger. Foruden det faglige udbytte rummer akademiet god mulighed for at skabe nye relationer både for værtsafdelingen og for kursisterne. Det har været dejligt at se netværkene udvikle sig på tværs af landsdelene. Næste kursus afholdes hos Klaus Hanisch i Esbjerg d. 10.-11. maj 2023 og de udvalgte kursister vil snarligt modtage besked fra bestyrelsen.

Første skulderakademi deltager 7.+8. februar 2023 på Gentofte Hospital: Liv Vesterby, Karen Larsen Romme, Ann Nymann og Kristina Oprea

Anne Kathrine
Formand

Nyheder

DSSAKs Legat

Legats formål at styrke skulder- og albuekirurgien i Danmark.