Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi

§ 1 NAVN
Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK).
Selskabet er medlem af det Europæiske Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (SECEC) og
repræsenterer fagområdet indenfor Dansk Ortopædisk Selskab.

§ 2 FORMÅL
Selskabet har til formål at styrke skulder- og albuekirurgien i Danmark ved
• At fremme det videnskabelige arbejde indenfor skulder- og albuelidelser og deres
behandling nationalt og internationalt
• At fremme uddannelsen og interessen for skulder- og albuekirurgi gennem afholdelse af
symposier, kurser og møder.
• At samarbejde med andre videnskabelige selskaber nationalt og internationalt, med særlig
fokus på Norden.
• At fremme tværfagligt samarbejde indenfor diagnostik og behandling af skulder- og
albuelidelser.
• At fremme kvaliteten, bl.a. gennem databasevirksomhed
Selskabet skal tilstræbe at være rådgivende og koordinerende organ i anliggender indenfor dets
interesseområde. Der tilstræbes at bestyrelsen repræsenterer en bred geografisk spredning og interessemæssig alsidighed.

§ 3 HJEMSTED
Selskabets hjemsted er sekretærens adresse.

§ 4 MEDLEMMER
Stk.1. Som ordinære medlemmer kan optages læger, der opfylder kravene for medlemskab af Dansk
Ortopædisk Selskab og som har en særlig interesse for skulder- og albuekirurgi.
Stk.2. Som associeret medlem uden stemmeret kan, efter indstilling fra bestyrelsen, optages andre
med særlig interesse indenfor skulder- og albuekirurgien. Optagelsen skal godkendes ved
førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk.3. Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Æresmedlemmer er kontingentfrie.
Stk.4. Ansøgning om medlemskab sker ved en skriftlig anmodning stilet til bestyrelsen (sekretæren)
der herefter træffer beslutning om medlemskab.
Stk.5. Medlemskab fortabes ved: udmeldelse, død eller eksklusion på generalforsamlingens
foranledning efter motiveret indstilling fra bestyrelsen.
Stk.6. Kontingentrestance over 2 år betragtes som udmeldelse.
Stk.7. Et medlem der miskrediterer selskabet kan af bestyrelsen ekskluderes idet den pågældende
forinden skal have mulighed for at forklare sig overfor bestyrelsen. Eksklusionen skal behandles
ved den førstkommende generalforsamling, hvor den pågældende skal have lejlighed til at
fremlægge sin sag.

§ 5 FIRMAMEDLEMMER
Stk. 1 Som firmamedlemmer kan optages firmaer med relation til interesseområdet.
Firmamedlemskaber skal godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 2. Firmamedlemskab er ikke forbundet med stemmeret eller valgbarhed men giver ret til
deltagelse i selskabets arrangementer og annoncering på hjemmesiden (Logo med link).
Kontingentet for firmamedlemmer fastsættes af generalforsamlingen.

§ 6 KONTINGENT
Ordinære og associerede medlemmer er forpligtigede til at betale et medlemskontingent, hvis
størrelse fastsættes af den årlige generalforsamling.

§ 7 BESTYRELSEN
Stk.1. Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, sekretær, kasserer og
uddannelsesansvarlig. Tilknyttet bestyrelsen er en repræsentant for yngre læger under
hoveduddannelse.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af og blandt de ordinære medlemmer. Valgperioden er 2 år og genvalg for yderligere 2 perioder kan finde sted. Formanden vælges ved direkte valg på generalforsamlingen for en valgperiode på 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig til øvrige poster efter generalforsamlingen. Efter fravær fra bestyrelsen i 1 valgperiode kan genvalg for en ny funktionsperiode finde sted.
Stk. 3. Opstilling til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsen (sekretæren) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Der tilstræbes en geografisk spredning og interessemæssig alsidighed i bestyrelsen.
Stk. 5. Til bestyrelsen er tilknyttet en repræsentant for yngre læger som vælges i henhold til Yngre Ortopædkirurger Danmarks (YODA) vedtægter. Repræsentanten har møde- og taleret ved bestyrelsesmøder men ikke stemmeret.
Stk.6. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed men er kun
beslutningsdygtig såfremt mindst 3 medlemmer er til stede. Der kan stemmes ved fuldmagt, men et
bestyrelsesmedlem kan højst repræsentere yderligere ét andet medlem ved fuldmagt.
Stk.7. Selskabet tegnes økonomisk af formand eller næstformand og kasserer i forening.
Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån og kredit op til maksimalt et beløb der modsvarer det
seneste års kontingentindtægt.
Stk.8. Selskabet tegnes overfor offentligheden sædvanligvis af formanden eller ved dennes forfald
af næstformanden subsidiært et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§ 8 UDVALG
Stk. 1. Bestyrelsen kan nedsætte midlertidige udvalg efter behov. Bestyrelsen udpeger
udvalgsmedlemmerne og fastlægger kommissoriet.
Stk. 2. Bestyrelsen kan anmode generalforsamlingen om nedsættelse af et permanent udvalg.
Stk. 3. Medlemmer til permanente udvalg vælges af generalforsamlingen. Valgperioden er 2 år og
genvalg for yderligere 2 perioder kan finde sted.

§ 9 GENERALFORSAMLINGEN
Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i
forbindelse med det årlige medlemsmøde. Meddelelse om tid og sted samt dagsorden offentliggøres
på selskabet hjemmeside senest 4 uger forud for mødet. Indkomne forslag, herunder forslag til valg,
og specificeret dagsorden med angivelse af tid og sted skal annonceres på selskabets hjemmeside
senest 7 dage inden afholdelsen.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Sædvanligvis er selskabets
sekretær referent.
2. Godkendelse af referat fra den forudgående generalforsamling.
3. Information om nye medlemmer og medlemsstatus.
4. Formandens beretning.
5. Beretning fra uddannelsesudvalget, Dansk Skulderalloplastik Register og eventuelle stående udvalg
6. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Regnskabet skal være gennemgået af revisor og ledsaget af erklæring om korrekt opstilling.
7. Fastsættelse af kontingenter
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg til bestyrelsen
Formand og kasserer er på valg lige år. Næstformand, sekretær og
uddannelsesansvarlig er på valg ulige år.
10. Valg til stående udvalg.
Stk. 2. Forslag til behandling på generalforsamlingen, herunder forslag til valg, skal være
bestyrelsen (sekretæren) i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Alle ordinære
medlemmer kan fremsætte forslag.
Stk.3. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, men kun vedrørende sager som er optaget på
den annoncerede dagsorden.
Stk. 4. Såfremt dirigenten skønner det, eller mindst 3 medlemmer forlanger det, skal en afstemning
ske skriftligt.
Stk.5. Vedtægtsændringer fordrer 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Såfremt mindst ¼ af de fremmødte stemmeberettigede kræver det skal vedtægtsændringer sendes til
urafstemning. Der kan meddeles fuldmagt men hvert medlem kan kun repræsentere ét andet medlem ved fuldmagt.
Stk.6. Selskabets regnskab skal forud for forelæggelse til godkendelse på generalforsamlingen være revideret af selskabets revisor.

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling på bestyrelsens begæring eller såfremt 1/10 af selskabets medlemmer anmoder herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes
indenfor én måned efter at anmodningen er fremsat og skal varsles på selskabets hjemmeside (med nyhedsbrev) med dagsorden senest to uger inden. Der kan alene behandles det eller de punkter der har givet anledning til indkaldelsen.

§ 11 SELSKABETS OPLØSNING
Dansk Selskab for Skulder- og Albue Kirurgi kan opløses, hvis 2/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom, eller såfremt ¾ af de fremmødte stemmeberettigede ved en, alene med dette dagordenspunkt indkaldt ekstraordinær generalforsamling stemmer for foreningens opløsning. Beslutningen skal i så fald bekræftes på en følgende, normalt indvarslet generalforsamling med 2/3 majoritet. Den opløsende generalforsamling træffer bestemmelse vedrørende anvendelsen af
eventuelle tilstedeværende værdier.

Vedtaget af generalforsamlingen d. 22. april 2021

Vedtægter

Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi

Danish Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow

Vedtaget af generalforsamlingen d. 22. april 2021