Medlemside med referater

Dato

Tid

Sted/titel

Referat

2019

03.04.2019

Referat af bestyrelsesmøde

Læs referat

06.02.2019

Referat af bestyrelsesmøde

Læs referat

2018

17.12.2018

Referat af bestyrelsesmøde

Læs referat

21.11.2018

Referat af bestyrelsesmøde

Læs referat

24.10.2018

Referat af bestyrelsesmøde

Læs referat

29.08.2018

Referat af bestyrelsesmøde

Læs referat

24.5.2018

Referat af bestyrelsesmøde

Læs referat

12.04.2018

Referat af bestyrelsesmøde

Læs referat

12.03.2018

Referat af bestyrelsesmøde

Læs referat

01.02.2018

Referat af bestyrelsesmøde

Læs referat

2017

07.12.2017

Referat af bestyrelsesmøde

Læs referat

25.10.2017

Referat af bestyrelsesmøde

Læs referat

24.08.2017

Referat af bestyrelsesmøde

Læs referat

14.06.2017

Referat af bestyrelsesmøde

Læs referat

30.03.2017

Referat af bestyrelsesmøde

Læs referat

02.02.2017

Referat af bestyrelsesmøde

Læs referat

2016

20.12.2016

Referat af bestyrelsesmøde

Læs referat

26.10.2016

Referat af bestyrelsesmøde

Læs referat

24.08.2016

Referat af bestyrelsesmøde

Læs referat

16.06.2016

Referat af bestyrelsesmøde

Læs referat

2015

10.12.2015

Referat af bestyrelsesmøde

Læs referat

27.08.2015

Referat af bestyrelsesmøde

Læs referat

02.06.2015

Referat af bestyrelsesmøde

Læs referat

2013

21.02.2013

Referat af bestyrelsesmøde

Læs referat

Kære medlemmer af DSSAK

I forbindelse med den nyligt afholdte DOS kongres blev der onsdag eftermiddag afholdt møde i DSSAK. Ca. 30 medlemmer deltog og der udspandt sig en livlig debat.

Steen Lund Jensen kom med et oplæg om Dansk skulderalloplastik Register, hvorfra der nu er publiceret 14 arbejder og flere på vej. Der er etableret samarbejde med de øvrige nordiske registre (NARA) og også i den sammenhæng publiceret data.

Den nye Korte Kliniske Retningslinje for midsskafts clavikelfrakturer og arbejdet med udfærdigelsen heraf blev fremlagt af Andreas H. Quist. Den vil gælde de næste 4 år, og anbefaler primært ikke operativ behandling.

Anne-Kathrine Belling Sørensen og Stig Brorson gennemgik fremgangsmåden i arbejdet med udarbejdelse af kliniske retningslinjer – et ganske krævende stykke arbejde.  Møde deltagerne viste stor interesse for arbejdet og en god diskussion udspandt sig. Flere medlemmer meldte sig til det fremtidige arbejde og der fremkom flere forslag til fremtidige Korte Kliniske Retningslinjer (behandling af distale humerusfracturere evt. i samarbejde med DOT, og behandling af olecranonfracturer ).  Der var et ønske om at fremtidige retningslinjer bliver præsenteret på DSSAK årsmødet i foråret, med mulighed for debat inden den formelle godkendelse på DOS-kongressen.

Årsmødet i 2018 i Køge blev præsenteret – det overordnede emne bliver rotatorcuff problemer. Sæt kryds i kalenderen 18-19 april 2018. Økonomier for årsmøderne blev også fremlagt til diskussion, specielt om der fremover skal betales for deltagelse i årsmødet – stemningen var dog overvejende for at fortsætte med det aktuelle koncept.

Selskabet har, som tidligere annonceret oprettet både et fellowship og et legat, som kan søges af yngre læger – de nærmere betingelser kan ses på hjemmesiden.  Det var derfor med stor glæde at selskabet kunne uddele det første fellowship til Rodolfo Santos – afdelingslæge i Farsø – som hermed får økonomisk tilskud til 4 ugers ophold på udvalgte skulderafdelinger.

Nyhedsbrev DSSAK

DOS kongressen er nu godt overstået, måske ikke med så mange skulder-albuepræsentationer, men til gengæld med en flot Guildal forelæsning af Denise Eygendaal, som gennemgik hele albuekirurgien på inspirerende vis.

Det er nu tid til at se frem mod næste årsmøde i DSSAK som foregår i Århus den 20-21. april 2017 – sæt allerede nu kryds i kalenderen. Emnerne på årsmødet vil være skulderalloplastik – indikationer og resultater og Luc Favard har accepteret at holde gæsteforelæsningen.  Desuden vil bicepspatologi både proksimal og distal være på programmet.  Der vil også være plads til frie foredrag, husk at deadline for abstract er 31/1.

I forbindelse med årsmødet afholdes generalforsamling i DSSAK, og der skal i år vælges nyt medlem til bestyrelsen idet Michael Krogsgård har opbrugt sin valgperiode. Michael sidder som uddannelsesansvarlig og er der medlemmer der ønsker at opstille til posten, bedes det meddelt sekretæren.

DSSAK kan nu med glæde annoncere at selskabet har oprettet et fellowship som giver yngre skulderkirurger mulighed for et studieophold få forskellige specialiserede afdelinger. Nærmere oplysninger kan findes på hjemmesiden.

Med håbet om at medlemmerne har haft en god sommer følger hermed en orientering fra bestyrelsen for DSSAK:

En stor opgave for selskabet i foråret har været afholdelse af det nordiske skulder-albuemøde i Odense 12-13 maj. Det er bestyrelsen indtryk, at kongressen forløb tilfredsstillende. Det faglige indhold var på et højt niveau, og festmiddagen torsdag aften var særdeles velbesøgt. Der var 130 deltagere hver af de to dage, hvilket var tilstrækkeligt til at sikre en fornuftig balance i kongressens økonomi. I alt 50 fysioterapeuter og 90 læger deltog; heraf var 71 deltagere fra Danmark, 49 fra Sverige, 14 fra Norge og 6 fra Finland. Det var en udfordring at få placeret industrien i foyeren, men vi synes det lykkedes at skabe en spændende udstilling. Stor tak til industrien for deres opbakning, og især tak til Lars Henrik Frich for hans store arbejde i forbindelse med kongressen.
Ved generalforsamlingen i Odense var der valg til bestyrelsen. Vi måtte desværre tage afsked med Bo Sanderhoff Olsen, som har valgt at søge nye udfordringer, og Janne Ovesen, som ikke kunne genvælges. Stor tak til begge, som har udført et solidt og vigtigt arbejde for selskabet. Vi håber fortsat at kunne trække på dem i forskellige sammenhænge. Nye i bestyrelsen er Anne Kathrine Belling Sørensen og Theis Thillemann, som henholdsvis næstformand og kasserer. Ved valget af netop de to står bestyrelsen stærkt til at kunne fortsætte det gode arbejde fremover.

Bestyrelsens sammensætning >>

GF referat >>

Ved DOS Kongressen 2016, onsdag 26.10 13.00 – 16.00, afholder selskabet i samarbejde med SAKS et symposium om kirurgisk behandling af lidelser i acromio-claviculær og sterno-claviculær leddene. Der er sammensat et godt program med indlæg fra flere nationale eksperter. Som udenlandsk gæsteforelæser har vi fået tilsagn fra Knut Beitzel fra München, som har publiceret flere arbejder om kirurgisk behandling af acromio-claviculær instabilitet.

Program for symposium >>

Efter symposiet har selskabet et kort møde 16.15 – 17.30. Der er for nuværende ikke fastlagt programpunkter for dette møde, men da tiden er forholdsvis begrænset, tænker bestyrelsen tiden anvendt til diskussion af forskellige emner, som medlemmerne og bestyrelsen måtte finde interessante. Vi vil opfordre medlemmerne til at henvende sig, hvis de har punkter til dagsordenen. Dagsorden vil senere fremgå af programmet for DOS Kongressen.
Selskabet planlægger at gentage Panum kurset 19-20 december 2016. Kadaverkurset giver yngre ortopædkirurger en enestående mulighed for at lære og øve kirurgiske adgange til skulder og albue. Der kræves dog et minimum antal deltagere for at kurset kan gennemføres, og vi vil derfor opfordre medlemmerne til at udbrede kendskabet til kurset i deres lokale miljø, og interesserede yngre læger til snarest at henvende sig.

Program for Panum kursus >>

Bestyrelsen er godt i gang med at forberede Årsmødet 2017, som afholdes 20-21 april i Århus. Der arbejdes på at sammensætte et godt program, og der vil komme mere herom når tiden nærmer sig.

På bestyrelsens vegne
Steen Lund Jensen, formand DSSAK

Formandens beretning DSSAK 2015

Selskabets bestyrelse består aktuelt af Andreas Qvist, Michael Krogsgaard, Steen Lund Jensen, Klaus Bak, Janne Ovesen og undertegnede.

Jeg blev, som bekendt, sidste år nyvalgt som formand for Selskabet og bestyrelsen skulle derfor finde en ny måde for samarbejde.

Det har været en spændende tid, og jeg syntes, at vi relativt hurtigt har skabt fundamentet for et frugtbart samarbejde, hvor hvert enkelt medlem har specifikke ansvarsområder.

Vi har i løbet af året afholdt to 6 bestyrelsesmøder, hvoraf de 2 var telefonmøder. Desuden et dagsmøde ved DOS kongressen. Møderne inkl. telefonmøderne har været produktive, og vi bestræber os på i stigende grad at anvende telefonmøder for at undgå alt for megen transport.

Andreas Qvist, som er vores hårdt arbejdende yngre læge repræsentant, og Michael Krogsgaard der er udd. ansvarlig i bestyrelsen, har sat uddannelse for de yngre på dagsordenen. Vi har planlagt praktisk kursus for skulder og albue kirurgi på Panum i dagene 1 – 2 Juni, der er nu 16 tilmeldte og kurset gennemføres som planlagt. Der er endnu 4 ledige pladser, der kan besættes efter henvendelse til Michael.

Også skulderakademiet er nu skudt i gang med en uddannelsesdag på Herlev ultimo maj, vedr. albueprotese beh. I forbindelse hermed har vi forsøgt at implementerer fokus på forskning, idet dagen planlægges afsluttet med et forskningsmøde, hvor vi vil tilbyde deltagerne kritik og forslag til deres igangværende eller planlagte forskningsprojekter, ligesom den afdeling der gæstes vil fremlægge sine igangværende forskningsområder.

Der er desuden lavet en turnus for kommende udd. dage i skulderakademiet, der primært henvender sig til fase 3 og 4 læger med skulder/albue interesse.

Vi har informeret alle afdelingerne gennem de uddannelses ansvarlige overlæger og selskabets medlemmer med nyhedsmail og initiativerne er rundsendt i yngre læge kredse. Vi er derfor meget overraskede over det relativt beskedne respons, som vi har opnået på skulderakademiet, og vi har derfor i dag arbejdet med en ny strategi for kommunikation, form og omfanget af vores uddannelsestiltag.

Janne Ovesen er vores næstformand. Vi har forsøgt at samle flere opgaver på næstformandsposten for at sikre kontinuitet i bestyrelsens arbejde. Janne er derfor ansvarlig for samarbejdet med DOS og SECEC og dermed vores nationaldelegat, efter at jeg sidste efterår udtrådte af bestyrelsen i SECEC.

I DOS indgår Janne i kvalitetsudvalget, hvor hun har haft fokus på korte kliniske retningslinjer. Her har vores tilgang været retningsgivende for de andre fagområder, og vi har publiceret retningslinjer for  behandling af clavicula frakturer, distale humerus frakturer og snart også skulderustabilitet og beh. af proksimale humerus frakturer.  I kvalitetsudvalget har også Stig Brorson, som vores repræsentant ydet en stor indsats.

Derudover er der afholdt flere møder med DOS, hvor vi sammen med DOS indgår i et samarbejde omkring registrering ”Hvad, Hvornår og Hvorfor”, hvor vi forsøger at dæmme op for dette altopslugende fænomen.

Hvad SECEC angår forlyder det i år, at vi har ansøgere til medlemskab og jeg kan kun opfordre jer alle til at overveje medlemskab af foreningen, hvor både jeg selv og Janne samt de andre ordinære medlemmer gerne hjælper med de nødvendige anbefalinger.

I SECEC har det været et godt år, hvor Janne nu arbejder i program-komiteen  til det kommende møde i Milano. Mødet tegner godt og der har også fra Danmark i år været indsendt en lange række abstracts til dette møde. Vi ved endnu ikke hvor mange af disse, der bliver antaget, men jeg har set flere af abstracts og kan sige at kvaliteten er god.

I det hele taget er det min opfattelse, at vi i disse år i langt højere grad har sat forskning i skulder og albuekirurgi på dagsordenen, med en række væsentlige publikationer, der har givet international opmærksomhed. I forlængelse heraf er der til dato forsvaret en PhD og et andet forsvar er planlagt i Århus indenfor vores fagområde, derudover har Stig Brorson i år, succesfuldt forsvaret sin disputats om proksimale humerus frakturer. DSSAK vil hermed endnu engang lykønske Stig for hans flotte præstation og vi vil også her på mødet, nemlig i morgen sikre kommunikation af Stigs lidt kontroversielle resultater. Resultater der i øvrigt underbygges af flere nye prospektive randomiserede studier.

Steen Lund Jensen er vores strenge kasserer, han sikre at der er styr på finanserne. Her har Steen særligt i samarbejde med Lars Henrik, arbejdet med kontrakten med hotellet for det kommende Skandinaviske møde i Odense. Ovenpå den økonomiske bet, som vi led efter mødet i Helsingør, forsøger vi, at holde tungen lige i munden og sikre stabil økonomi uden registreringsafgiften skal blive alt for høj. Samtidig er en stabil og sund økonomi også væsentlig for at vi kan bevare vores selvstændighed og vores fortsatte virke.

Derudover har Steen også arbejdet med at sikre simple og effektive arbejdsgange omkring den daglige håndtering af ind- og udbetalinger til vores konti, herunder særligt indbetaling af registreringsafgifter, for at undgå at vi behøver et bekosteligt samarbejde med et privat kongresbureau.

Steen varetager desuden en meget stor opgave, som formand for følgegruppen for skulderproteseregistret. Registret er fortsat succesfuldt med en meget høj komplethedsgrad på 96%. Vi har nogle udfordringer særligt omkring indrapportering af revisionsprocedurer. Vi arbejder i følgegruppen under Steen’ kyndige ledelse på at løse problemerne og jeg har tillid til at vi i fællesskab løser problemerne, således at vi i årene der kommer, har et endnu stærkere register, der kan sende troværdige og klinisk relevante budskaber om effektiviteten af vores protesebehandlinger til patienter og relevante beslutningstagere.

Det fælles skandinaviske skuldermøde i Odense Med Lars Henrik som vært, er planlagt til dagene  12 – 13 maj 2016 og vi har – syntes vi selv – stykket et rigtig godt program sammen centreret om 4 symposier af 1½ timers varighed hver.

1. Albueprotesebeh. (Bo og Janne)

2. Beh. af skulderinstabilitet. (LHF og Michael)

3. Uddannelses symposium. (Andreas og Michael)

4. Registerforskning. (Steen og Stig Brorson)

Derudover vil der være frie foredrag med tilmelding. Ligesom vi planlægger en dag for vores samarbejdende fysioterapeuter.

Vi planlægger i år at inviterer læger fra Finland og Holland til at deltage i mødet, ligesom vi forsøger at inddrage NOF i symposiet omkring uddannelse.

International Shoulder Society afholder årsmøde i Syd Korea i dagene 18 – 20 maj 2016, stort set i forlængelse af mødet i Odense, for de der måtte være interesseret.

Årsmødet 2015 – Det aktuelle møde tegner mht tilmeldinger til at blive en stor succes med ca. 80 tilmeldte Læger og 130 tilmeldte fysioterapeuter. Ligesom industrien atter engang har bakket op med en stor industriudstilling. En stor tak til dem for deres fortsatte støtte og en stor tak til alle mine kolleger her på Herlev inkl. Fysioterapeut Kristina Eddy for stor hjælp med arrangementet.

I den forbindelse vil jeg også gerne takke Klaus Bak, der nu i 3 år har fungeret som selskabets sekretær. Han har dels været en meget stor hjælp og primus motor i arrangementet af dette årsmøde. Men Klaus har også været flittig som sekretær med at rundsende nyhedsbreve, konstant opfordre bestyrelsens medlemmer til at forfatte relevante nyhedsbreve og sikre selskabets kommunikation med alle relevante samarbejdspartnere. Jeg og med mig resten af bestyrelsen kommer til at savne Klaus’ konstant positive bidrag til arbejdet i selskabets bestyrelse. Vi er alle kede af at du stopper Klaus, men vi har også forståelse for, at du har en travl hverdag, og arbejdet i bestyrelsen er Con Amore.

2 ord om specialeplanen – som vi jo også diskuterede sidste år. Som i måske alle kan uddrage af indlæggene i ugeskrift for læger og dagens medicin, er specialeplanen ikke helt på skinner, og der foregår fortsatte diskussioner, særligt imellem regionerne og sundhedsstyrelsen, for at indgå et kompromis. Vi ved derfor på nuværende tidspunkt ikke hvordan planen konkret bliver udmøntet. Så snart den aktuelle specialeplan er implementeret, vil bestyrelsen op-starte en proces, hvor vi vil forsøge at gøre os klar til næste gang, der skal forhandles specialeplan. Dette vil vi gøre igennem en indsats i DOS kvalitetsudvalg, men vi vil også gennem opnåelse af konkret viden om de udførte kirurgiske procedurer forsøge at professionaliserer vores oplæg til ny specialeplan, der MOS skal forhandles om 4 år. Specialeplan vil efter den kommende implementering, være et fast punkt på bestyrelsens møder, ligesom vi vil tilstræbe et tæt samarbejde med jer alle omkring vores kommende oplæg ved næste forhandlingsrunde.

Og med alle mine dygtige kollegaer – hvad laver jeg så selv, ja det lyder jo ikke som om der er så meget tilbage til mig! –  Men jeg forsøger at være på forkant med hvor der er muligheder og opgaver for os som selskab, og jeg forsøger at sikre at vi fortsat er en troværdig og relevant samarbejdspartner for de beslutningstagere, der har betydning for vores daglige virke rundt om på hospitaler og i klinikker.

I forlængelse heraf tror jeg, at vi i bestyrelsen skal forsøge at formulere en strategiplan for selskabets fortsatte virke. Jeg har via mit bestyrelsesarbejde i DOS og i SECEC set hvordan formuleringen af en relevant strategiplan, kan stimulerer bestyrelsesarbejdet og den værdi det kaster af sig, for alle selskabets medlemmer.

Med disse ord vil jeg afslutte min formandsberetning og endnu engang takke alle i bestyrelsen for godt samarbejde og tak til selskabets medlemmer for at havde betroet mig en så vigtig og inspirerende opgave.

Tak for det og Tak for ordet!