Indlæg af webmaster

DSSAK har afholdt generalforsamling 22/4-21.

DSSAK har afholdt generalforsamling 22/4-21. Generalforsamlingen blev som tidligere oplyst afholdt virtuelt hvilket forløb planmæssigt, dog med begrænset deltagelse. Som det kan læses i referatet er vedtægtsændringer som foreslået af bestyrelsen vedtaget – de træder i kraft umiddelbart og får effekt ved næstkommende generalforsamling. Der var udskiftning i bestyrelsen som nu har følgende sammensætning:   […]

Adgang til mødet i morgen 22/4 klokken 15:00

Kære medlem   Du burde have fået indkaldelse til online generalforsamling – hvis du ikke har fået en mail med denne indkaldelse kan følgende link give dig adgang til mødet i morgen 22/4 klokken 15:00.   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ1YzhiNmUtYmNjYi00YTFhLWFmZmQtZjkzZjhmNWI4MTEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22421c9c18-32c7-4250-84e0-c1626f963b1f%22%2c%22Oid%22%3a%22d54df377-f07f-4f62-8996-cce0ff88fc4c%22%7d

Der ikke indkommet yderligere forslag til dagsordenen for generalforsamlingen. Den tidligere publicerede foreløbige dagsorden er hermed endelig.

Kære medlemmer Der er ikke indkommet yderligere forslag til dagsordenen for generalforsamlingen. Den tidligere publicerede foreløbige dagsorden er hermed endelig >> Der vil her på hjemmesiden dagen før generalforsamlingen være et link til teams-mødet tilgængeligt, som du kan anvende såfremt din mail-adresse ikke står på selskabets mailingliste. De der står på mailinglisten vil modtage invitation […]

Guideline National klinisk retningslinje for behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom i skulderen

Guideline National klinisk retningslinje for behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom i skulderen (impingement syndrom/rotator-cuff syndrom) er udkommet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. DSSAK ønsker at henlede opmærksomheden på dette og opfordrer alle medlemmer til at læse dokumentet som findes her: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/NKR_skulder/NKR-05-skuldersmerter-retningslinje-final.ashx?la=da&hash=CF0AFC4E4B0326C47508B24E8CE4494334EF11DF

Nyhedsbrev DSSAK

Kære medlemmer. Som de fleste formentlig allerede ved er DOS-kongressen i år aflyst. Dette medfører at DSSAK nu savner et forum for generalforsamling. Vi har i bestyrelsen drøftet hvordan vi bedst håndterer denne situation og er nået frem til at vi udskyder generalforsamlingen til årsmødet 2021. Dermed vil der i 2021 blive fremlagt regnskab for […]